Política de Privacidad

Darrera Actualització: 18 d’Octubre de 2021

 I.             INTRODUCCIÓ

Per a poder prestar-te determinats serveis és necessari la gestió de les teves dades personals. A aquest efecte, les mateixes, s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament del CLUB NÀUTIC CASTELLDEFELS (CNC)  i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i per la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD).

II.            INFORMACIÓ GENERAL

A continuació, CNC informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua:

1.            Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

CNC, té la condició de Responsable del Tractament, amb les següents dades informatives:

  • Responsable: CLUB NÀUTIC CASTELLDEFELS – (CNC)
  • CIF: G08481756
  • Domicili social a aquest efecte Carrer 514, núm. 1, 08860, Castelldefels (Barcelona).
  • Delegat de Protecció de Dades (DPO-DPD) i contacte: rgpd@clubnauticocastelldefels.com  

2.            Per a què tractem les seves dades personals?

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, segons el cas concret, respon a la gestió administrativa de la pròpia Entitat i la seva relació respecte als associats, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats per CNC. Igualment, i en cas de disposar del corresponent consentiment previ que es podrà retirar en qualsevol moment, es podrà remetre informació i comunicacions comercials.

3.            Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir què fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades personals són les següents; (i) el consentiment atorgat per vostè mitjançant la signatura o acceptació dels pertinents formularis, per a un o diversos fins específics; (II) en el seu cas, l’execució d’un contracte del qual Vostè sigui part, en condició d’associat i/o proveïdor/col·laborador; (III) i l’interès legítim que es pugui derivar de les funcions pròpies del CNC. I, en cas que explícita i prèviament ho hagi atorgat, el seu consentiment que podrà retirar en qualsevol moment, per remetre-li informacions i comunicacions comercials.

4.            Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals les conservarem durant el termini corresponent per a mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus pel fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb el titular de les dades.

5.            Qui ha de mantenir les dades actualitzades?

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que són tractades pel CNC sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent i acreditant la seva identitat, al CNC.

6.            Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals? 

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, execució, control i compliment de la/-es finalitat/s expressada/es, o bé per a la gestió administrativa de la entitat, o  bé en els supòsits previstos segons Llei.

7.            Seguretat de les dades personals

El CNC adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

8.            Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Vostè podrà contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO-DPD) en qualsevol moment per demanar qualsevol tipus d’informació i/o aclariment respecte a la protecció de dades de l’Entitat; i, igualment, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit al CNC, en rgpd@clubnauticocastelldefels.com. En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, a l’hora, haurà d’acreditar la seva identitat, bé mitjançant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, o bé signant amb certificat digital l’esmentat mail. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

A continuació, s’aporta més informació sobre l’exercici dels seus drets en protecció de dades:

a) Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament, CNC, els drets d’accés, rectificació, oposició, portabilitat, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d’ara endavant «RGPD») i amb la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD):

Drets d’Accés

Vostè té dret a conèixer:

• Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen.

• L’origen de les seves dades, si no ens els va proporcionar Vostè.

• Les finalitats del tractament de les seves dades.

• Les categories de dades de què es tracti.

• Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals.

• De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini).

• El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

• Si prenem decisions automatitzades -inclosa l’elaboració de perfils- fent servir les seves dades personals.

Dret de rectificació

 Vostè té dret al fet que es rectifiquin les seves dades personals:

• Completant-les, si aquestes anessin incompletes.

• Actualitzant-les o rectificant-les, si per qualsevol motiu ja no resultessin concordes a la realitat vigent o fossin inexactes.

• Mitjançant l’exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seves dades personals siguin precises i completes

Dret de supressió

Vostè té dret al fet que se suprimeixin les seves dades personals quan concorrin alguna de les condicions següents:

• Les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats.

• Vostè retiri el consentiment en què basem el tractament de les seves dades i aquest no es pugui emparar en una altra base de legitimació.

• Vostè hagi exercit amb èxit el dret d’oposició al tractament de les seves dades.

• Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

  Dret a la limitació del tractament

Vostè tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals (és a dir, que les conservem sense utilitzar-les per als fins previstos).

 Dret d’oposició

Vostè tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem de fer servir les seves dades personals, per exemple, quan cregui que les dades personals que tenim sobre vostè puguin ser incorrectes o cregui que ja no necessitem tractar-les.

Dret de portabilitat

Quan el tractament de les seves dades estigui basat en el consentiment o sigui necessari per a l’execució d’un contracte o precontracte i s’efectuï per mitjans automatitzats, Vostè tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, és a dir, al fet que se li lliurin en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, fins i tot a remetre’ls-hi a un nou responsable, és per això que CNC li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

b) Qui pot exercitar aquests drets davant CNC?

Vostè en qualitat d’interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret i acreditant degudament la seva identitat.

A través d’una altra persona que actuï, degudament acreditada i tots dos justificant la seva identitat, com a representant legal (Ex. quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s’actua com a representant legal d’una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que Vostè lliure i voluntàriament hagi atorgat poders de representació a aquest efecte). 

c) Com i on puc exercitar aquests drets?

  • Per correu Postal

Pot presentar l’escrit remetent a la següent adreça postal: Carrer 514, núm. 1, 08860, Castelldefels (Barcelona).

  • Per internet

Pot presentar l’escrit remetent un correu electrònic a la següent adreça rgpd@clubnauticocastelldefels.com

En tots dos casos, haurà de:

•  Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquest efecte, podrà utilitzar els models de formulari dels quals posa a la seva disposició el CNC i que li remetre’m a la major brevetat possible un cop ens ho reclami.

•  Signar l’imprès de manera manuscrita o, en el seu cas, i de disposar de certificat digital reconegut, signar-ho electrònicament.

•  Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En cas d’actuar en representació d’un tercer, s’ha d’incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l’interessat. Si s’envia un correu electrònic, serà vàlid per acreditar la seva identitat que el mateix vagi signat mitjançant certificat digital.

•  Enviar el formulari i documents acreditatius de la seva identitat a CNC per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.

 d) Informació complementària

CNC analitzarà si la petició s’ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) CNC podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar. En qualsevol cas, sempre es raonarà i justificarà els motius de desestimació/denegació.

9.                     Modificacions d’aquesta política

El CNC es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos del CNC. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

III.          INFORMACIÓ ADDICIONAL PROTECCIÓ DE DADES 

A continuació detallem el nostre Registre d’Activitat del Tractament, amb independència de que puguin existir d’altres noves finalitats que detallarem adequadament en la Informació prèvia que se li faciliti a l’interessat:

1. CANDIDATS

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades curriculars és realitzar els processos de selecció de personal en la nostra organització.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

El Curriculum vitae es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop tancada i coberta la vacant, sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a la gestió administrativa de l’entitat.

2. INSCRIPCIÓ EN ACTIVITATS

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament

Les finalitats del tractament de les seves dades personals són per I) gestionar la informació personal relativa a la inscripció a les activitats desenvolupades pel Club; II) per a l’enviament de comunicacions físiques, electròniques i/o per missatgeria instantània relacionades amb les activitats del Club i/o organitzacions col·laboradores amb les activitats del Club o que desenvolupin temes d’interès relacionats amb l’activitat del club; III) per a l’edició i difusió de material audiovisual i fons documentals relatius a determinats esdeveniments en els que la persona sòcia o inscrita participi i posterior difusió a través del lloc web, xarxes socials, mitjans de comunicació i/o publicacions; IV) realitzar enquestes de satisfacció i qualitat dels serveis oferts pel Club; V) gestionar reclamacions, peticions, suggeriments i iniciatives de les persones participants a les activitats.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al termini de vinculació relatiu a l’activitat; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas del material audiovisual obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona interessada, sens perjudici de la potestat de l’organització d’eliminar i/o actualitzar continguts en qualsevol moment.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat; així com per a la difusió dels esdeveniments mitjançant els medis físics o telemàtics tals com publicacions, mitjans de comunicació, lloc web i xarxes socials.

3. PROVEÏDORS

Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que participin o estiguin en contacte en ocasió de la prestació del servei seran tractades per CNC, en qualitat de Responsable de Tractament.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals; i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control del/els servei/s contractat/s i, en el seu cas, remissió d’informació sobre les incidències relacionades amb aquells.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al termini de vinculació relatiu a l’activitat; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

4. XARXES SOCIALS

CNC compta amb diferents perfils en xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d’aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics de CNC, manifesten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social. CNC no recapta dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents a les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea. En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic de CNC.

L’usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en la pàgina de CNC. Es prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat:

5. CORREU ELECTRÒNIC

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

En el cas d’emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

6. WHATSAPP O D’ALTRE MISSATGERIA INSTANTÀNIA

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de missatges a través de l’aplicació WhatsApp principalment – encara que poden fer-se servir d’altres apps de missatgeria instantània, com ara Telegram per exemple-, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual. En aquest sentit, l’ús de WhatsApp o qualsevol altre app de missatgeria instantània implica una transferència internacional de dades. Aquesta transferència internacional es duu a terme mitjançant clàusules contractuals tipus conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea, per a més informació pot consultar https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1  i https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses; , o a https://telegram.org/faq#p-que-hay-sobre-el-rgpd i https://telegram.org/faq.

7. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC O NEWSLETTER

A més, en el cas que expressament l’autoritzi a través de la marcació de la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, el mantindrem informat amb la finalitat de gestionar l’enviament de newsletter o publicació digital distribuïda periòdicament amb continguts d’interès relatius a l’activitat desenvolupada per l’organització i d’altres organitzacions vinculades a aquesta. Perquè el registre sigui efectiu, serà necessària una adreça de correu electrònic vàlida i que accepti aquesta política de privacitat.

El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a aquest efecte al peu de pàgina de cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document. En aquest sentit assenyalar que un cop es doni de baixa de una llista de difusió o newsletter, només conservarem l’adreça del seu correu electrònic amb l’única finalitat de no tornar a remetre-li cap correu, a no ser que així ens ho demani. Igualment hi ha la possibilitat que encara pugui rebre alguna comunicació un cop hagi exercit el seu dret de baixa i es pot deure a que la mateixa estigués prèviament configurada o enviada.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

8. MENORS D’EDAT

Els menors de 14 anys no hauran de facilitar les seves dades personals sense el previ consentiment d’aquells que ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal.

En cas que CNC detecti usuaris que puguin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document equivalent, o, en el seu cas, l’autorització d’aquells que tinguin la pàtria potestat i/o tutela legal; causant la seva baixa en cas de no acreditar l’acompliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Per la resta d’informació caldrà adreçar-se al supòsit concret d’aquest Registre del Tractament segons la interacció que pretén mantenir amb el Club.

9. CONTACTE O CONSULTES I POTENCIALS CLIENTS

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades facilitades és gestionar les sol·licituds que les persones físiques transmeten a l’organització per demanar informació o d’altres qüestions de caràcter general.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per l’usuari.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

10. AMARRATGES O DISPOSICIÓ D’ESPAIS

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades facilitades és gestionar les sol·licituds per a l’ús de les places d’amarratge d’embarcacions recreatives – o similars-, o disposició de llocs a les instal·lacions de l’entitat; així com per gestionar l’enviament de continguts informatius i/o divulgatius per mitjans físics, electrònics, missatgeria instantània i/o invitació a esdeveniments organitzats o coparticipats pel Club.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

Aquestes dades es conservaran durant el termini  necessari per l’acompliment de la finalitat per la que es van recollir, així com per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar; així com durant el termini legalment establert.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

11. ESDEVENIMENTS

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades facilitades és gestionar la celebració i participació en esdeveniments organitzats i participats pel Club.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

Aquestes dades es conservaran durant el termini necessari per l’acompliment de la finalitat per la que es van recollir, així com per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar; així com durant el termini legalment establert. El material audiovisual obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona interessada, sens perjudici de la potestat de l’organització d’eliminar i/o actualitzar continguts en qualsevol moment.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat; així com per a la difusió dels esdeveniments mitjançant els medis físics o telemàtics tals com publicacions, mitjans de comunicació, lloc web i xarxes socials.

12. FONS DOCUMENTAL

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per la gestió del material documental, fotogràfic, visual, audiovisual –o equivalents- obtinguts pel normal i legítim desenvolupament de l’activitat de l’Entitat, cedits legítimament i/o obtinguts en base a documents de premsa, suports àudio i vídeo o d’altres suports informatitzats amb la finalitat d’edició, conservació i difusió a través de mitjans físics i/o telemàtics tals com el lloc web, xarxes socials, publicacions i documentació i arxiu.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

Aquestes dades es conservaran fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi aquesta oposició; per constituir arxiu històric d’interès per a l’organització.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs l’edició i difusió del material audiovisual-  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

13. JUNTA DIRECTIVA

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per la gestió de la relació amb les persones sòcies integrants de la Junta Directiva que pot incloure redacció de documentació i la seva difusió; així com la gravació, edició i difusió de determinats esdeveniments.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’organització en el lloc directiu, durant el termini en que es puguin determinar possibles responsabilitats que es puguin derivar; així com durant el termini legalment establert. Igualment es podrà mantenir indefinidament les dades bàsiques a efectes històrics.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs l’edició i difusió del material audiovisual-  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

14. PERSONES SÒCIES I CLIENTS

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar l’ingrés com persona sòcia al Club i/o a les activitats vinculades a l’esmentada condició recollides als Estatuts del Club tals com baixes, conformació dels òrgans i convocatòries d’assemblees, eleccions, drets i obligacions de les persones sòcies i règim disciplinari; II) per gestionar la seva inscripció a activitats desenvolupades pel Club encara que no tingui la consideració de persona sòcia; III) per a l’enviament de comunicacions físiques, electròniques i/o per missatgeria instantània relacionades amb les activitats del Club i/o organitzacions col·laboradores amb les activitats del Club o que desenvolupin temes d’interès relacionats; IV) per a l’edició i difusió de material audiovisual i fons documentals relatius a determinats esdeveniments en els que les persones sòcies, o no, participin; V) per a la realització d’enquestes de satisfacció i qualitat dels serveis oferts pel Club; VI) gestionar reclamacions, peticions, suggeriments i iniciatives de les persones sòcies, o no.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament. Les dades personals facilitades per la persona sol·licitant relatives a un tercer (com per exemple el seu cònjuge o parella) de qui actua com a mandatari verbal; així com a les persones sòcies que avalin el seu ingrés requereixen el consentiment de les persones mencionades, consentiment del que haurà de disposar la persona sol·licitant i acreditar en cas de que li sia demanat. En el cas de menors en que sigui necessari el consentiment per la seva edat, serà necessari disposar del consentiment de totes les persones que ostentin la seva pàtria potestat i/o tutela legal.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi l’esmentada oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas del material audiovisual obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona interessada, sens perjudici de la potestat de l’organització d’eliminar i/o actualitzar continguts en qualsevol moment. En el cas de baixa, es conservaran les dades de contacte per mantenir informada a la persona de qualsevol circumstància que sia del seu interès i que sigui directament vinculada a la seva condició prèvia de persona sòcia; a excepció que s’oposi a aquest tractament.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs la difusió de determinats esdeveniments a on participi la persona sòcia o no a través del lloc web del Club, xarxes socials, publicacions informatives i mitjans de comunicació-  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

15. BAIXES

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar el procés de baixa sol·licitada per la persona sòcia o no; II) mantenir informada a les persones exparticipants d’aquelles circumstàncies que siguin del seu interès i que sigui directament vinculada a la seva relació prèvia amb el Club; III) conservar les seves dades de contacte per evitar remetre-li qualsevol tipus de comunicació que no hagi autoritzat explícitament amb el seu consentiment.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi l’esmentada oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

16. VIOLACIONS DE SEGURETAT

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per gestionar els processos relatius a bretxes de seguretat en matèria de protecció de dades, determinació de la natura de l’impacte sobre les persones, severitat de les conseqüències i mesures adoptades.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà el temps necessari per acomplir amb la finalitat, determinar possibles responsabilitats i tramitar processos de recursos administratius i/o jurisdiccionals; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes – especialment a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades- , siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

17. RELACIONS EXTERNES

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) gestionar la comunicació amb persones que pertanyin al sector públic i privat; II) gestionar l’enviament d’informació divulgativa d’activitats i serveis; III) gestionar la invitació i participació en esdeveniments organitzats o participats pel Club.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

18. EXERCICI DRETS PROTECCIÓ DE DADES

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per atendre les sol·licituds de les persones en l’exercici dels drets que estableix el (UE) Reglament General de Protecció de Dades així com la (ES) LOPDGDD.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà durant un any següent a la finalització del procediment d’exercici de drets i, en el seu cas, un cop sia ferma la resolució que hagués recaigut per les Autoritats de Control competets; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

19. EMPLEATS

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar i mantenir la relació laboral amb l’empleat; II) gestionar nòmines; III) gestionar la prevenció de riscos laborals; IV) gestionar la formació i reciclatge professional de les persones treballadores.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà mentre es mantingui la relació laboral; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs les Mútues d’Accidents de Treball, els Serveis de Prevenció Aliè o les Entitats Bancàries-  i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

20. VIDEOVIGILÀNCIA

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és la captació d’imatges i/o veu a través de sistemes de càmeres o videocàmeres per preservar la seguretat de les persones i bens; així com de les instal·lacions del Club.

La licitud del tractament està basada en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà d’1 mes des de la seva captació; a no ser que es detecti algun fet que suposi una afectació a les persones, bens i/o instal·lacions, fet pel que seran posades a disposició de les autoritats policials, administratives i/o judicials pertinents per a l’exigència de les corresponents responsabilitats.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.

21. USUARIS WEB

Les seves dades són tractades per CNC com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és I) gestionar la relació amb les usuaris; II) facilitar la navegació pels continguts del lloc web i III) gestionar els serveis i/o les sol·licituds que les persones físiques transmeten a l’organització per demanar informació o d’altres qüestions de caràcter general a través de la mateixa.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per l’usuari.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa de l’entitat.